Royal Online V2 อธิบายข้างต้นไม่ได้คำนึง GOAL889

Royal Online V2 วัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ IFRS ที่ถึงองค์ประกอบทางบัญชีต่อไปนี้ และประมาณการบนพื้นฐานของอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2554 ที่ระบุไว้ข้างต้น: การปฏิบัติทางบัญชีสำหรับรายได้รอตัดบัญชีประมาณ 1 ล้านยูโรสำหรับปี 2554 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นฟรีและตัวเลือกหุ้นประมาณ

15 ล้านยูโรในปี 2554 และค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประมาณ 80 ล้านยูโรในปี 2554 วัตถุประสงค์ข้างต้นไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบ ของรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ สุทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การรวมกิจการ และค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างใหม่การประชุมทางเว็บและการประชุมทางโทรศัพท์

Dassault Systèmes เป็นเจ้าภาพการประชุมทางเว็บและการประชุมทางโทรศัพท์ในวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ฝ่ายบริหารจะจัดการประชุมทางเว็บเวลา 10.00 น. ตามเวลาลอนดอน / 11:00 น. ตามเวลาปารีส และประชุมทางโทรศัพท์เวลา 9.00 น. เวลานิวยอร์ก / 14:00 น. เวลา

ลอนดอน / 15:00 น. เวลาปารีส เว็บคาสต์การประชุมและการประชุมทางโทรศัพท์นี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่http://www.3ds.com/company/finance/. โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนเริ่มการประชุมทางเว็บหรือการประชุมทางโทรศัพท์อย่างน้อยสิบห้านาทีเพื่อลงทะเบียน ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์เสียงที่จำเป็น การบันทึกการประชุมทางเว็บและการประชุมทางโทรศัพท์จะสามารถใช้ได้เป็นเวลา 30 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนมีอยู่ในเว็บไซต์http://www.3ds.com/company/finance/ หรือโทรติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Dassault Systèmes ที่หมายเลข +33 (0) 1.61.62.69.24ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับคำชี้แจงเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท

เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลที่ไม่ได้เป็นประวัติการณ์แต่เป็นการแสดงความคาดหวังหรือวัตถุประสงค์ในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้านผลการดำเนินงานทางการเงินที่ไม่ใช่ IFRS ของบริษัท เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของบริษัท

โอกาสในอนาคตเหล่านี้อิงตามความคิดเห็นและข้อสมมติฐานที่ใช้ในปัจจุบันโดยฝ่ายบริหารของบริษัท และพิจารณาถึงความไม่แน่นอนจำนวนหนึ่งและความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบจำนวน ดังนั้น ผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากปัจจัย

หลายประการ แนวโน้มปัจจุบันของบริษัทสำหรับปี 2554 คาดการณ์ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะดำเนินต่อไป แต่ถ้าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสภาวะตลาดดีขึ้นช้ากว่าที่คาดไว้ หรือหากสภาวะเหล่านี้ยังคงทรงตัวหรือเสื่อมโทรม ผลลัพธ์ของบริษัทอาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังในปัจจุบันและอาจอยู่ต่ำ

กว่าระดับที่ผ่านมาเป็นระยะเวลานาน ในการจัดทำการคาดการณ์เหล่านี้ บริษัทได้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 1.40 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับ 1.00 ยูโร และ 120 เยน สำหรับ 1.00 ยูโร สำหรับปี 2554 อย่างไรก็ตาม อัตราสกุลเงินแตกต่างกันและอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ของบริษัท ผลลัพธ์

และผลการดำเนินงานของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ความยากลำบากหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อพันธมิตรหรือความสัมพันธ์กับหุ้นส่วน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี ข้อผิดพลาดหรือ

ข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัท การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งของบริษัท และการเกิดความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมบริษัทที่ได้มาใหม่หรือการปรับโครงสร้างองค์กรภายในใดๆ การพัฒนาที่ไม่พึงประสงค์ในปัจจัยเหล่านี้ตลอดจนเหตุการณ์อื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในข้อมูลกฎระเบียบของบริษัท โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเอกสารการลงทะเบียนปี 2552 หรือรายงานทางการเงินครึ่งปี 2553 ที่ยื่นต่อ Autorité des Marchés Financiers (AMF) เมื่อวันที่ 11 เมษายน และ 2 สิงหาคม 2553 ตามลำดับ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินหรือผลประกอบการของบริษัทข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ IFRS

ข้อมูลที่ไม่ใช่ IFRS เพิ่มเติม (ก่อนหน้านี้เรียกว่า “IFRS ที่ปรับปรุงใหม่”) ที่นำเสนอในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อจำกัดโดยธรรมชาติ ข้อมูลนี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักการทางบัญชีชุดใด ๆ และไม่ควรนำมาพิจารณาใช้แทนรายการทางบัญชีภายใต้ IFRS นอกจากนี้ ข้อมูลทางการเงินที่ไม่ใช่ IFRS ของ

บริษัทอาจเทียบไม่ได้กับข้อมูลอื่นที่เรียกว่าข้อมูลที่ไม่ใช่ IFRS ที่บริษัทอื่นใช้ ข้อจำกัดเฉพาะจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่ไม่ใช่ IFRS และเหตุผลในการแสดงข้อมูลทางการเงินที่ไม่ใช่ IFRS มีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25521 เมษายน 2553 และ 2 สิงหาคม 2553 ตามลำดับข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมในอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

เมื่อฝ่ายบริหารของบริษัทคิดว่าสิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจแนวโน้มของธุรกิจ บริษัทจะจัดทำเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขาย (ในมาตรฐาน IFRS และที่ไม่ใช่ IFRS) เพื่อลดผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน โดยเฉพาะในส่วนที่เคารพ เป็นยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ และยูโร/

เยน ในกรณีที่ข้อมูลเรียกว่า “ที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่” ข้อมูลสำหรับช่วงเวลา “ปัจจุบัน” จะได้รับการคำนวณใหม่โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเปรียบเทียบกับ ข้อมูลช่วงเดียวกันของปีก่อนเกี่ยวกับ Dassault Systemes

Dassault Systèmes เป็นผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชัน 3D และ Product Lifecycle Management (PLM) นำมูลค่าเพิ่มมาสู่ลูกค้ามากกว่า 130,000 รายในกว่า 80 ประเทศ Dassault Systèmes เป็นผู้บุกเบิกตลาดซอฟต์แวร์ 3D ตั้งแต่ปี 1981 พัฒนาและทำการตลาดซอฟต์แวร์และบริการแอปพลิเคชัน

PLM ที่คาดการณ์ถึงกระบวนการทางอุตสาหกรรมของอนาคต และนำเสนอมุมมอง 3 มิติของวงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ การออกแบบไปจนถึงการบำรุงรักษา ข้อเสนอของ Dassault Systèmes ประกอบด้วย CATIA สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เสมือน, SolidWorks สำหรับการออกแบบเครื่องกล 3

มิติ, DELMIA สำหรับการผลิตเสมือนจริง, SIMULIA สำหรับการจำลองและการทดสอบเสมือนจริง ENOVIA สำหรับการจัดการวงจรชีวิตร่วมกันและทั่วโลก และ 3DVIA สำหรับประสบการณ์ 3 มิติทั้งทางออนไลน์และในชีวิตจริง หุ้น Dassault Systèmes จดทะเบียนใน NYSE Euronext Paris (#13065,

DSY.PA) และ Dassault Systèmes American Depositary Shares (ADR) สามารถซื้อขายได้ในตลาดซื้อขายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) ของสหรัฐอเมริกา (DASTY) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :http://www.3ds.com

CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA, SolidWorks และ 3DVIA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dassault Systèmes หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

นตารางการกระทบยอดด้านบน (i) การปรับปรุงข้อมูลรายได้ IFRS ใหม่ทั้งหมดสอดคล้องกับการยกเว้นการปฏิบัติทางบัญชีของรายได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการได้มา Royal Online V2 (ii) ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ IFRS ที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดสอดคล้องกับการยกเว้นค่าตัดจำหน่ายของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มา

ต้นทุนในการจัดสรรหุ้นฟรีและตัวเลือกหุ้น และรายได้จากการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สุทธิ และ (iii) การปรับปรุงข้อมูลรายได้สุทธิของ IFRS ทั้งหมดสอดคล้องกับผลกระทบรวมของการปรับปรุงต่างๆ เหล่านี้ บวกกับรายได้สุทธิ และกำไรสุทธิต่อหุ้นผลกระทบทางภาษีของการปรับปรุงข้างต้น

เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ที่ไม่ใช่ IFRS เปรียบเทียบข้อมูลที่ไม่ใช่ IFRS สำหรับทั้งสองปี ในกรณีที่การปรับปรุงที่ไม่ใช่ IFRS ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวข้องกับปีการเงินเพียงหนึ่งในสองปี การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ที่ไม่ใช่ IFRS จะเปรียบเทียบข้อมูลที่ไม่ใช่ IFRS กับข้อมูลมาตรฐาน IFRS ที่สอดคล้องกัน

(3) คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 123.0 ล้านหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2553 และ 119.2 ล้านหุ้นปรับลดสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2552

ข้อมูลเพิ่มเติมของระบบDASSAULT ที่ไม่ใช่ IFRS การกระทบยอดที่ไม่ใช่ IFRS – ไม่ใช่ IFR(ข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ เป็นล้านยูโร ยกเว้นข้อมูลต่อหุ้น)

ข้อมูลที่ไม่ใช่ IFRS เพิ่มเติมที่นำเสนอในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อจำกัดโดยธรรมชาติ ข้อมูลนี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักการทางบัญชีชุดใด ๆ และไม่ควรนำมาพิจารณาใช้แทนรายการทางบัญชีภายใต้ IFRS นอกจากนี้ ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ IFRS ของบริษัทอาจเทียบไม่ได้กับข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่

IFRS ที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งใช้โดยบริษัทอื่นเซนต์เมษายน 2010 และ 2 สิงหาคม 2010 ตามลำดับ เพื่อเอาชนะความยากลำบากในการใช้งานนี้ ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ IFRS ไม่ควรอ่านอย่างอิสระ แต่จะเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของบัญชีรวมที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน IFRS เสมอ

ในตารางการกระทบยอดด้านบน (i) การปรับปรุงข้อมูลรายได้ IFRS ใหม่ทั้งหมดสอดคล้องกับการยกเว้นการปฏิบัติทางบัญชีของรายได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการได้มา (ii) ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ IFRS ที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดสอดคล้องกับการยกเว้นค่าตัดจำหน่ายของ สินทรัพย์ไม่มีตัว

ตนที่ได้มา ต้นทุนในการจัดสรรหุ้นฟรีและตัวเลือกหุ้น และรายได้จากการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สุทธิ และ (iii) การปรับปรุงข้อมูลรายได้สุทธิของ IFRS ทั้งหมดสอดคล้องกับผลกระทบรวมของการปรับปรุงต่างๆ เหล่านี้ บวกกับรายได้สุทธิ และกำไรสุทธิต่อหุ้นผลกระทบทางภาษีของการปรับปรุงข้างต้น

เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ที่ไม่ใช่ IFRS เปรียบเทียบข้อมูลที่ไม่ใช่ IFRS สำหรับทั้งสองปี ในกรณีที่การปรับปรุงที่ไม่ใช่ IFRS ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกี่ยวข้องกับปีการเงินเพียงหนึ่งในสองปี การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ที่ไม่ใช่ IFRS จะเปรียบเทียบข้อมูลที่ไม่ใช่ IFRS กับข้อมูลมาตรฐาน IFRS ที่สอดคล้องกัน

โตเกียว–( BUSINESS WIRE )–16 ต.ค. บริษัท Dentsu Inc. (TOKYO:4324)(ISIN: JP3551520004) (ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: Tatsuyoshi Takashima; สำนักงานใหญ่: โตเกียว; เมืองหลวง: 58,967.1 ล้านเยน) ประกาศในวันนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตัวแทนตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งประชุมกันในช่วงเช้าของวันที่สำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว Tadashi Ishii จะกลายเป็นตัวแทนผู้อำนวยการคนใหม่ ในขณะที่ Tatsuyoshi Takashima ผู้อำนวยการตัวแทนคนปัจจุบันจะกลายเป็นประธานของ Dentsu Inc.

เหตุผลสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ที่จุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้างในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เดนท์สึได้ประกาศ “Dentsu Innovation 2013” ซึ่งเป็นแผนการจัดการระยะกลางของกลุ่มใหม่สำหรับปีงบประมาณ 2552-2556 ตั้งแต่นั้นมา กลุ่มบริษัทได้ส่งเสริมการปฏิรูปการจัดการต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การเติบโตอย่างเป็นจริงเป็นจังสำหรับคนรุ่นต่อไปในโลก ดิจิทัล และอื่นๆ

วันที่ 31 มีนาคม 2554 จะเป็นการสิ้นสุดปีที่สองของแผนห้าปี และการริเริ่มของกลุ่ม เช่น การเสริมความแข็งแกร่งของมูลนิธิการจัดการได้เกิดผลที่จับต้องได้ เมื่อแผนการจัดการระยะกลางเข้าสู่ปีที่สาม และต้องเผชิญกับความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาใหม่ Dentsu ตัดสินใจสร้างระบบการจัดการใหม่โดยแต่งตั้งตัวแทนกรรมการคนใหม่

จากนี้ไปในฐานะหุ้นส่วนกับบริษัทลูกค้า บริษัทสื่อและเนื้อหา และสู่สังคมโดยรวม Dentsu ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุเป้าหมายของ Dentsu Innovation 2013 และรับประกันการเติบโตและการพัฒนาของกลุ่มต่อไปผ่านความสามารถในการนำเสนอโซลูชันที่ได้รับการปรับปรุงและการทำให้ นวัตกรรม

รายนามและตำแหน่งกรรมการปัจจุบันและผู้แทนใหม่ชื่ตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งใหมทัตสึโยชิ ทาคาชิมกรรมการผู้แทประธทาดาชิ อิชิอิผู้อำนวยการรมการผู้แทนวันที่เสนอแต่งตั1 เมษายน 255ประวัติโดยย่อของกรรมการผู้แทนคนใหมชื่อทาดาชิ อิชิวันเกิด10 มีนาคม 249สถานที่เกิด:โตเกียว, ญี่ปุ่อาชีพธุรกิจเมษายน 25เข้าร่วม Dentsuมอบหมายให้ กอง โฆษณาระหว่างประเทศ

กันยายน 252ย้ายไปที่แผนกจัดการบัญตุลาคม 253ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารบัญชีถุนายน 254ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบัญชีมิถุนายน 254เจ้าหน้าที่บริหารรองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศมิถุนายน 254เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ระหว่างประเมิถุนายน

2549กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริษัทกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารกลุ่บัญชมิถุนายน 255กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริษัเมษายน 255กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ (ตำแหน่งปัจจุบันการศึกษามหาวิทยาลัยโซเฟีย; จบการศึกษาจาก Department oHispanic Studies, Faculty of Foreign Studies ในเดือนมีนาคพ.ศ. 251จำนวนหุ้น Dentsu ที่ถือ13,536 (ณ สิ้นเดือนมกราคม 2554)

เกี่ยวกับ Dentsu Inc.ก่อตั้งขึ้นในปี 1901 Dentsu Inc. ดำรงตำแหน่งตัวแทนแบรนด์ชั้นนำของโลกมาเกือบ 40 ปี Dentsu ให้บริการโฆษณาและการตลาดที่หลากหลายแก่ลูกค้าข้ามชาติผ่านแนวทาง “การออกแบบการสื่อสารแบบบูรณาการ” ที่เป็นเอกลักษณ์ ดำเนินการทางการตลาดของการแข่งขันกีฬาในระดับโลก เช่นเดียวกับการผลิตภาพยนตร์ อะนิเมะ และเนื้อหาบันเทิงอื่น ๆ Dentsu Group มีลูกค้ามากกว่า 6,000 รายและพนักงานเกือบ 20,000 คนทั่วโลก

ข่าวสารของ Dentsu: http://www.dentsu.com/news/index.htmlDentsu Inc.: http://www.dentsu.com/index.htmlคลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีอยู่: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6606172&lang=en

คู่รักชนะงานแต่งงานในฝันที่ White Clay Creek Country Club09 กุมภาพันธ์ 2554 19:52 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
วิลมิงตัน, เดลาแวร์ –( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2562 White Clay Creek Country Club ซึ่งตั้งอยู่บริเวณคาสิโนที่เดลาแวร์พาร์ค จับมือ 94WYSP จัดงานวิวาห์ในฝันให้คู่รักหนึ่งคู่ เรียกว่า “ฉันทำกับแดนนี่”

คู่รักกว่า 900 คู่เข้าร่วมการแข่งขันโดยส่งรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ เช่น พวกเขาพบกันอย่างไร อยู่ด้วยกันมานานแค่ไหน และทำไมพวกเขาถึงอยากแต่งงานโดย Danny Bonaduce!

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ จัสตินและรีเบคก้าจากมานายังค์ พี.เอ. ได้รับเลือกให้เป็นคู่รักที่ชนะ พวกเขาจะแต่งงานกันโดย Danny Bonaduce และเฉลิมฉลองที่ White Clay Creek Country Club ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ จัสติน ซึ่งอยู่ในกองทัพอากาศ มีกำหนดจะถูกส่งไปยังอัฟกานิสถานในเดือนมีนาคมกับรีเบคก้า อยู่ข้างหลัง WYSP จะถ่ายทอดสดจากงานแต่งงานต่อหน้าเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา และไฮไลท์ของพิธีจะเล่นในเช้าวันจันทร์ เวลา 8.00 น. ในรายการ The Danny Bonaduce

“แม้ว่าจัสตินและรีเบคก้าจะมีเวลาจำกัดในการวางแผนวันพิเศษของพวกเขา แต่ทีมจัดเลี้ยงที่ไวท์เคลย์ครีกคันทรีคลับจะจัดการทุกรายละเอียดอย่างเชี่ยวชาญ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพสำหรับคู่รักที่พิเศษเช่นนี้ และเราขออวยพรให้พวกเขาพบเจอแต่สิ่งดีๆ เมื่อพวกเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยกัน” Andrew Gentile ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Delaware Park และ White Clay Creek Country Club กล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวท์ เคลย์ ครีก คันทรี คลับเข้าไป ที่ www.whiteclaycreekcc.comเกี่ยวกับคาสิโนที่เดลาแวร์พาร์ค

คาสิโนที่เดลาแวร์พาร์คเป็นสถานที่เล่นเกมและความบันเทิงแบบหลายแง่มุม นำเสนอการแข่งม้าพันธุ์ดีตามฤดูกาล ซิมัลคาสท์ตลอดทั้งปีจากทั่วโลก เกมบนโต๊ะสด ห้องโป๊กเกอร์ 20 โต๊ะ และห้องแข่งขันโป๊กเกอร์เฉพาะ 25 โต๊ะ 2,500 สล็อตแมชชีนที่น่าตื่นเต้นในสองระดับที่กว้างขวาง หนึ่งในสามสถานที่เดิม

พันกีฬาแบบพาร์เลย์บนชายฝั่งตะวันออก และไวท์ เคลย์ ครีก คันทรี คลับ ที่มีสนามกอล์ฟระดับแชมป์ 18 หลุมระดับโลก สวนสาธารณะเดลาแวร์ตั้งอยู่ทางใต้ของวิลมิงตันและสะพานเดลาแวร์เมมโมเรียลเพียงไม่กี่นาที และอยู่ทางเหนือของเส้นทางรัฐแมรีแลนด์บนทางหลวง I-95 ที่ทางออก 4B สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดลาแวร์พาร์ค โปรดไปที่ www.delawarepark.com

ArthroCare ประกาศยุติการสอบสวนของ SECไม่มีค่าใช้จ่ายในการฉ้อโกงหรือการประเมินค่าปรั09 กุมภาพันธ์ 2554 19:02 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
ออสติน, เท็กซัส–( บิสิเนส ไวร์บริษัทยินยอมให้ป้อนคำสั่งโดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธการยืนยันคำสั่งของการค้นพบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับหรือค่าปรับเป็นเงิน และไม่มีการตั้งข้อหากับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปัจจุบันของบริษัท ในการยอมรับข้อตกลง ก.ล.ต. ได้พิจารณาการดำเนินการแก้ไขของบริษัทโดยเฉพาะและความร่วมมือที่มีให้ในการสอบสวนของ ก.ล.ต.

กี่ยวกับ ARTROCARArthroCare Corp. ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 เป็นบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีหลายธุรกิจที่มีนวัตกรรมสูง ซึ่งพัฒนา ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์การผ่าตัดที่มีการบุกรุกน้อยที่สุด ด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ArthroCare ตั้งเป้าไปที่ตลาดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับความเชี่ยวชาญ

ทางการแพทย์หลายอย่าง ปรับปรุงขั้นตอนการผ่าตัดที่มีอยู่อย่างมีนัยสำคัญ และทำให้ขั้นตอนใหม่ที่มีการบุกรุกน้อยที่สุด ผลิตภัณฑ์ ArthroCare จำนวนมากใช้เทคโนโลยี Coblation® ที่จดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งใช้พลังงานความถี่วิทยุที่อุณหภูมิต่ำเพื่อละลายอย่างอ่อนโยนและแม่นยำแทนที่จะเผาเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งช่วยลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่แข็งแรง ใช้ในการผ่าตัดทั่วโลก อุปกรณ์ที่ใช้ Coblation ได้รับการพัฒนาและทำการตลาดสำหรับเวชศาสตร์การกีฬา

กระดูกสันหลัง/ระบบประสาท; หูจมูกและลำคอ (ENT); เครื่องสำอาง; ระบบทางเดินปัสสาวะ; และขั้นตอนทางนรีเวช ArthroCare ยังได้เพิ่มเทคโนโลยีอื่นๆ อีกจำนวนมากในกลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงเวชศาสตร์การกีฬา Opus Medical, Parallax spine และผลิตภัณฑ์ Applied Therapeutics ENT เพื่อเสริม Coblation ภายในข้อบ่งชี้หลักแถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้า

ข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้รวมถึงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับความเชื่อและสมมติฐานของฝ่าย

บริหาร และข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับผู้บริหาร ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะพูดเฉพาะในวันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ต่อสาธารณะเมื่อมีข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคต ปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่มีอยู่ในข้อความ

คาดการณ์ล่วงหน้า ได้แก่ โดยไม่มีข้อจำกัด: ความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแบบแปลงสภาพได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในการแลกซื้อและสิทธิ์การจดทะเบียนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแบบแปลงสภาพได้ ความละเอียดของคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของบริษัท; ความสามารถของบริษัทในการออกแบบหรือปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบในการทบทวนการควบคุมภายในและหลักปฏิบัติในการคืนเงินประกัน หรือโดยฝ่ายบริหารในการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทอีกครั้ง ผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องการปฏิบัติตาม

กฎหมาย หรือการทบทวน การปรับปรุง และแก้ไขการควบคุมภายใน ความสามารถของบริษัทในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตรวจสอบ การปรับปรุง และแก้ไขการควบคุมภายใน ความสามารถของบริษัทที่จะคงอยู่ในข้อกำหนดการรายงานตามระยะเวลาภายใต้พระราชบัญญัติ

ตลาดหลักทรัพย์ และยื่นรายงานที่จำเป็นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกำหนดเวลา ผลการสอบสวนที่ดำเนินการโดย

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ผลกระทบต่อบริษัทจากการสอบสวนทางแพ่งและทางอาญาเพิ่มเติมโดยหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลกลาง และการฟ้องร้องทางแพ่งโดยบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินของบริษัทและการปรับปรุงที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้และการเรียกเก็บเงินประกันและการประพฤติมิชอบด้านการรักษาพยาบาลและการประพฤติมิชอบ ความสามารถของบริษัทในการดึงดูดและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเตรียมและ

ดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สภาพธุรกิจทั่วไป เศรษฐกิจและการเมือง การพัฒนาการแข่งขันในตลาดเครื่องมือแพทย์ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความสามารถของบริษัทในการดำเนินการทางเลือกทางการเงินและกลยุทธ์

อย่างมีประสิทธิผลและประสบความสำเร็จ ตลอดจนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจของบริษัท และปฏิกิริยาของตลาดต่อสิ่งที่กล่าวมา การพัฒนาการแข่งขันในตลาดเครื่องมือแพทย์ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความสามารถของบริษัทในการดำเนินการทาง

เลือกทางการเงินและกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิผลและประสบความสำเร็จ ตลอดจนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจของบริษัท และปฏิกิริยา

ของตลาดต่อสิ่งที่กล่าวมา การพัฒนาการแข่งขันในตลาดเครื่องมือแพทย์ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความสามารถของบริษัทในการดำเนินการทางเลือกทางการเงินและกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิผลและประสบความสำเร็จ ตลอดจนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจของบริษัท และปฏิกิริยาของตลาดต่อสิ่งที่กล่าวมา

การแก้ไขและแทนที่รายงานการค้าของ GSI ประจำปี 2553 และผลการดำเนินงานไตรมาสที่สี่การแก้ไข…โดย GSI Commerce Inc09 กุมภาพันธ์ 2554 17:05 น. เวลามาตรฐานตะวันออKING OF PRUSSIA, Pa.–( BUSINESS WIRE )–การประชุมทางโทรศัพท์หมายเลข รหัสผ่าน และลิงก์การลงทะเบียนล่วงหน้าควรเป็น 1-888-680-0890 รหัสผ่าน 37743846 ลิงก์: https://www.theconferencingservice com/prereg/key.process?key=PFBV388WL (sted 1-888-680-0860, รหัสผ่าน 34646879, ลิงค์:https://www.theconferencingservice.com/prereg/key.process?key=PDKEQ4YM6)

รุ่นแก้ไขอ่าน:GSI COMMERCE รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2553 และไตรมาสที่สี่GSI Commerce Inc. (Nasdaq: GSIC) ประกาศผลประกอบการทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2553 และไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2554ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2553 เทียบกับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2552

รายรับสุทธิอยู่ที่ 537.0 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 430.2 ล้านดอลลาร์รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 38.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 47.0 ล้านดอลลาร์รายได้ที่ไม่ใช่ GAAP จากการดำเนินงาน (“NGIO”) อยู่ที่ 92.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 75.7 ล้านดอลลารธุรกิจหลัก NGIO อยู่ที่ 94.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 74.3 ล้านดอลลาร์*ธุรกิจเกิดใหม่ขาดทุน NGIO 2.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับรายได้ 1.4 ล้านดอลลาร์*รายรับสุทธิอยู่ที่ 15.9 ล้านดอลลาร์หรือ 0.23 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับรายรับสุทธิ 23.6 ล้านดอลลาร์หรือ 0.38 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลปีงบประมาณ 2553 เทียบกับปีบัญชี 2552

รายรับสุทธิอยู่ที่ 1.36 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ 1.00 พันล้านดอลลาร์ขาดทุนจากการดำเนินงาน 17.3 ล้านดอลลาร์ เทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน 10.3 ล้านดอลลาร์รายได้ที่ไม่ใช่ GAAP จากการดำเนินงานอยู่ที่ 134.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 106.4 ล้านดอลลาร์ธุรกิจหลัก NGIO อยู่ที่ 143.9 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 105.0 ล้านดอลลาร์*ธุรกิจเกิดใหม่ขาดทุน NGIO 9.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับรายได้ 1.4 ล้านดอลลาร์*ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 36.5 ล้านดอลลาร์หรือ 0.57 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับขาดทุนสุทธิ 11.0 ล้านดอลลาร์หรือ 0.21 ดอลลาร์ต่อหุ้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานอยู่ที่ 140.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 140.2 ล้านดอลลารกระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 69.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 97.2 ล้านดอลลาร์รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่รวมรายการที่ไม่ใช่เงินสดสองรายการที่ผิดปกติ การเรียกเก็บเงินค่าความนิยมและสินค้าที่จับต้องไม่ได้จำนวน 88.3 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับถนนลาลาและการดำเนินการอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศของบริษัท และกำไร 67.2 ล้านดอลลาร์จากการกลับรายการหนี้สินโดยประมาณสำหรับ รายได้ของ Rue La La ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อรายได้จากการดำเนินงาน 21.1 ล้านดอลลาร์

**จากนี้ไป GSI จะยังคงให้ผลลัพธ์และคำแนะนำของ NGIO แบบรวม และตอนนี้จะให้ผลลัพธ์และคำแนะนำของ NGIO สำหรับธุรกิจหลักและธุรกิจเกิดใหม่เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ธุรกิจหลักประกอบด้วย Global e-Commerce Services, Global Marketing Services และค่าใช้จ่ายขององค์กร ในขณะที่ธุรกิจเกิดใหม่ ได้แก่ Rue La La และ ShopRunner โดยไม่มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายขององค์กร

คำจำกัดความของรายได้แบบ non-GAAP จากการดำเนินงานและกระแสเงินสดอิสระ และการอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของเมตริกทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้ที่มีต่อธุรกิจของ GSI สามารถดูได้ภายใต้ “มาตรการทางการเงินแบบไม่ใช้ GAAP” ที่ให้ไว้ในภายหลังในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

“ไตรมาสที่สี่ของเราปิดท้ายปี 2010 ที่แข็งแกร่งสำหรับ GSI Commerce เนื่องจากเรามีรายได้เพิ่มขึ้น 35% และ NGIO เพิ่มขึ้น 27% สำหรับปีนี้ ผลลัพธ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของร้านค้าอีคอมเมิร์ซ 24% ตลอดทั้งปีที่เปรียบเทียบได้ ซึ่งได้ประโยชน์จากแนวโน้มอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและความพยายามในหลากหลายช่องทางของเรา นอกเหนือจากการนำเสนอ NGIO ที่สอดคล้องกับแนวทางประจำปีที่เรากำหนดไว้เมื่อต้นปี 2010 ยังเป็นปีแห่งการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับ GSI รวมถึงการกระชับทีมผู้บริหารของเราด้วยการว่าจ้างหลักหลายตำแหน่งและยกระดับตำแหน่งทางการตลาดของเราในแกนหลักของเรา ส่วนบริการอีคอมเมิร์ซและการตลาด ด้วยการซื้อกิจการ Fanatics ที่เราประกาศในวันนี้ เราจะเสริมความแข็งแกร่งให้ตำแหน่งผู้นำของเราในสินค้ากีฬาที่ได้รับอนุญาต

แนวทางปฏิบัติสำหรับไตรมาสแรกและปีงบประมาณ 2554 ประจำปีงบประมาณ 2554ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าต่อไปนี้สะท้อนถึงความคาดหวังของ GSI ณ วันนี้ จากปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวถึงในการเปิดเผยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของเราและในรายงานสาธารณะของเรา ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันอย่างมาก

สำหรับไตรมาส 1 GSI คาดว่าจะมีรายรับสุทธิประมาณ 310 ล้านดอลลาร์ และรวม NGIO ไว้ที่ประมาณ 9.0 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง NGIO 18 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจหลัก และการสูญเสีย NGIO 9.0 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจเกิดใหม่

สำหรับปี 2554 GSI คาดว่ารายรับสุทธิประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์และรวม NGIO ไว้ที่ประมาณ 190 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง NGIO มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจหลัก และการสูญเสีย NGIO 10 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจเกิดใหม่ รายจ่ายฝ่ายทุนรวมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 90 ล้านดอลลาร์ในปีนี้

คำแนะนำจะถือว่าการปิดการซื้อกิจการของ Fanatics, Inc. ในไตรมาสที่สองบริษัทได้ให้คำแนะนำต่อไปนี้สำหรับปีงบประมาณ 2554 และไตรมาสแรก:ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มานั้นรวมถึงธุรกรรม การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและค่าใช้จ่ายการรวม การปรับปรุงการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ใช่เงินสด และส่วนเงินสดของการชำระเงินหารายได้จากการได้มาซึ่งบันทึกเป็นค่าชดเชย

การประชุมทางโทรศัพท์วันนี้

โทรศัพท์ – กด 1-888-680-0890 รหัสผ่าน 37743846 ภายในเวลา 16:30 น. EST วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อให้เข้าถึงการประชุมทางเสียงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในวันที่มีงาน นักลงทุนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยไปที่ ถึง: https://www.theconferencingservice.com/prereg/key.process?key=PFBV388WL
เว็บ – ไปที่ Investor Conference Calls บนเว็บไซต์ GSI Commerce ที่http://www.gsicommerce.com/investors/presentation_conference_call.php และคลิกลิงก์ที่ให้ไว้ หรือไปที่http://phx.corporate-ir โดยตรง net/playerlink.zhtml?c=66459&s=wm&e=3372703 หรือไปที่http://www.streetevents.comซึ่งจะถ่ายทอดสดการประชุมทางโทรศัพท์ โปรดรออย่างน้อย 15 นาทีในการลงทะเบียน ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์เสียงที่จำเป็น

รีเพลย์การประชุม:

เว็บ – ไปที่ Investor Conference Calls บนเว็บไซต์ GSI Commerce ที่http://www.gsicommerce.com/investors/presentation_conference_call.php และคลิกลิงก์ที่ให้ไว้ หรือไปที่http://phx.corporate-ir โดยตรง net/playerlink.zhtml?c=66459&s=wm&e=3372703 การเข้าถึงจะยังคงใช้ได้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2011มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP

งบการเงินรวมของ GSI จัดทำและนำเสนอตาม GAAP เพื่อเสริมงบการเงินรวมของเรา ในข่าวเผยแพร่นี้และในการประชุมทางโทรศัพท์ เราใช้การวัดทางการเงินแบบ non-GAAP ของรายได้แบบ non-GAAP จากการดำเนินงานและกระแสเงินสดอิสระ เรายังหารือเกี่ยวกับอัตราส่วนบางอย่างที่ใช้มาตรการเหล่านั้น มาตรการและอัตราส่วนแบบ non-GAAP ที่นำเสนอไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาพิจารณาแยก ทดแทน หรือเหนือกว่าข้อมูลทางการเงินแบบ GAAP ของเรา เราได้รวมการกระทบยอดในภายหลังในรุ่นนี้ของมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP กับการวัด GAAP ที่ใกล้ที่สุด

เราใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP สำหรับการตัดสินใจด้านการเงินและการปฏิบัติงาน และเป็นวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของเรา ในความเห็นของเรา มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้ให้ข้อมูลเสริมที่มีความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเรา เราเชื่อว่าทั้งผู้บริหารและนักลงทุนได้รับประโยชน์จากการอ้างถึงมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้ในการประเมินประสิทธิภาพของเรา และเมื่อวางแผน คาดการณ์ และวิเคราะห์ช่วงเวลาในอนาคต มาตรการ

ทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้ยังอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบภายในของฝ่ายบริหารกับผลการดำเนินงานและสภาพคล่องในอดีตของเรา เราเชื่อว่ามาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทั้งคู่ เนื่องจาก (1) มาตรการดังกล่าวช่วยให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดหลักที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจทางการเงินและการดำเนินงาน และ (2) ใช้โดยนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ ชุมชนเพื่อช่วยให้พวกเขาวิเคราะห์สุขภาพของธุรกิจของเรา มาตรการเหล่านี้อาจแตกต่างจากมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ที่ใช้โดยบริษัทอื่น

รายได้ที่ไม่ใช่ GAAP จากการดำเนินงานเรากำหนดรายได้แบบ non-GAAP จากการดำเนินงานเป็นรายได้จากการดำเนินงานโดยไม่รวมค่าตอบแทนตามหุ้น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการดังต่อไปนี้: ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานะธุรกิจ ค่าใช้

จ่ายในการรวมระบบ การปรับปรุงการประเมินมูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ใช่เงินสด เงินสด ส่วนของการชำระเงินซื้อกิจการรอการตัดบัญชีที่บันทึกเป็นค่าชดเชย การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการชำระเงินซื้อกิจการที่รอการตัดบัญชี และเริ่มต้นด้วยการเปิดเผยนี้ ค่าความนิยมและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เราถือว่ารายได้จากการดำเนินงานแบบ non-GAAP เป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์สำหรับผู้บริหารและนักลงทุน เนื่องจากไม่รวมรายการที่ไม่ใช่เงินสดและรายการที่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากวิธีการประเมินมูลค่าที่มีอยู่แตกต่างกัน สมมติฐานเชิงอัตวิสัยและประเภทของรางวัลที่หลากหลายที่บริษัทสามารถใช้ในการประเมินมูลค่ารางวัลหุ้นตาม ASC 718 / SFAS 123R เราเชื่อว่าการดูรายได้จากการดำเนินงานที่ไม่รวมค่าชดเชยตามหุ้นจะช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ

ระหว่างผลการดำเนินงานของเรากับผลการดำเนินงานของผู้อื่นได้อย่างมีนัยสำคัญ ธุรกิจ เนื่องจากเรากำลังเติบโตทางธุรกิจและดำเนินการในอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่และมีการเปลี่ยนแปลง เราเชื่อว่าระดับของรายจ่ายฝ่ายทุนของเราและด้วยเหตุนี้ระดับของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สัมพันธ์กับรายได้ของเราอาจมีความหมายมากกว่าในปัจจุบันมากกว่าที่จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ผลที่ตามมา, เราเชื่อว่าข้อมูลเสริมที่เป็นประโยชน์ในการดูรายได้จากการดำเนินงาน ไม่

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ศักยภาพของอัตรากำไรจากการดำเนินงานในอนาคตของธุรกิจ เราเชื่อว่าการยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งต่อไปนี้ช่วยให้สามารถประเมินและเปรียบเทียบผลลัพธ์สำหรับการดำเนินธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ได้ และบนพื้นฐานนี้ฝ่ายบริหารจะ

ประเมินผลการปฏิบัติงานภายในของบริษัท: ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานะธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการรวมกิจการ ไม่ใช่ -การปรับปรุงมูลค่าสินค้าคงคลังที่เป็นเงินสด ส่วนเงินสดของการจ่ายรายได้จากการได้มาซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายชดเชย การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการชำระเงินซื้อกิจการที่รอการตัดบัญชี ค่าความนิยมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

การเงินสภาพคล่อง. เรากำหนดกระแสเงินสดอิสระเป็นเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงานลบด้วยเงินสดที่จ่ายสำหรับสินทรัพย์ถาวรรวมถึงซอฟต์แวร์การใช้งานภายใน เราถือว่ากระแสเงินสดอิสระเป็นมาตรวัดสภาพคล่องที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ลงทุนเกี่ยวกับปริมาณเงินสดที่เกิดจากธุรกิจ

ซึ่งหลังจากการได้มาซึ่งทรัพย์สินและอุปกรณ์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำมาใช้เพื่อโอกาสเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ลงทุนในธุรกิจ การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุล การวิเคราะห์กระแสเงินสดยังช่วยให้ผู้บริหารเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของเรากับ

ผลการดำเนินงานของบริษัทที่เทียบเคียงกันได้ ข้อจำกัดของการใช้กระแสเงินสดอิสระเป็นวิธีการประเมินประสิทธิภาพของเราคือ กระแสเงินสดอิสระสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียนซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นของกระแสเงินสดและฤดูกาลของธุรกิจของเราซึ่งอาจไม่ได้บ่งบอกถึง

ระยะยาว ประสิทธิภาพ. ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งของกระแสเงินสดอิสระคือไม่รวมสินทรัพย์ถาวรที่ซื้อและให้บริการ แต่ไม่ได้ชำระเงินในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารของเราชดเชยข้อจำกัดนี้โดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ชำระในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องในหน้างบกระแสเงินสดใน

แบบฟอร์ม 10-K และ 10-Q ของเรา ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งของกระแสเงินสดอิสระคือไม่รวมสินทรัพย์ถาวรที่ซื้อและให้บริการ แต่ไม่ได้ชำระเงินในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารของเราชดเชยข้อจำกัดนี้โดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ชำระในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องในหน้างบกระแ

สเงินสดในแบบฟอร์ม 10-K และ 10-Q ของเรา ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งของกระแสเงินสดอิสระคือไม่รวมสินทรัพย์ถาวรที่ซื้อและให้บริการ แต่ไม่ได้ชำระเงินในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารของเราชดเชยข้อจำกัดนี้โดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ชำระในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องในหน้างบกระแสเงินสดในแบบฟอร์ม 10-K และ 10-Q ของเราเกี่ยวกับ จีเอสไอ คอมเมิร์ซ

GSI Commerce® เปิดใช้งานอีคอมเมิร์ซ การค้าปลีกหลายช่องทาง และการตลาดดิจิทัลสำหรับองค์กรระดับโลกในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ บริการอีคอมเมิร์ซของ GSI ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี การจัดการคำสั่งซื้อ การประมวลผลการชำระเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการดูแลลูกค้า มีให้บริการแบบ

แยกส่วนหรือเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันแบบบูรณาการ แผนก Global Marketing Services ของ GSI นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการตลาดดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการฐานข้อมูลและการแบ่งเซกเมนต์ ช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาด หน่วยงานดิจิทัลระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนทิศทางเชิงกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์โฆษณาขั้นสูงและแพลตฟอร์มการจัดการการระบุแหล่งที่มา นอกจากนี้ GSI ยังมอบแพลตฟอร์มแบรนด์และผู้ค้าปลีกเพื่อดึงดูดผู้บริโภคโดยตรงผ่าน RueLaLa.comข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ข้อความทั้งหมดที่ทำในข่าวเผยแพร่นี้ นอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีต เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงข้อความเกี่ยวกับเวลาที่คาดว่าจะปิด ของการเข้าซื้อกิจการของ

Fanatics, Inc. (“Fanatics”) ความสามารถของ GSI Commerce Inc. และ Fanatics, Inc. ในการปิดการเข้าซื้อกิจการ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อกิจการ และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าซื้อกิจการต่อผลประกอบการทางการเงินของ GSI . คำว่า “คาดการณ์” “เชื่อ”

“ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “อาจ” “วางแผน” “จะ” “จะ” “ควร” “คำแนะนำ” “ศักยภาพ” “โอกาส” “ต่อ” “โครงการ” “คาดการณ์” “มั่นใจ” “อนาคต” ” “กำหนดการ” และสำนวนที่คล้ายคลึงกันมักใช้เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับความ

คาดหวัง ความเชื่อ สมมติฐาน การประมาณการ และการคาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของ GSI Commerce ในปัจจุบันในขณะนั้น ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานที่คาดเดาได้ยาก ดังนั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงและผลลัพธ์อาจแตกต่างอย่าง

มากจากสิ่งที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของ GSI Commerce ได้แก่ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การใช้จ่ายของผู้บริโภค ตลาดการเงิน และอุตสาหกรรมที่ GSI Commerce, Fanatics

และลูกค้าดำเนินการอยู่ การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่ออินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซ ความสามารถของ GSI Commerce และ Fanatics ในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์และซัพพลายเออร์ และระยะเวลาในการก่อตั้ง ขยาย หรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า ความสามารถของ GSI Commerce

และ Fanatics ในการพัฒนา รักษาและปกป้องเทคโนโลยี ข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ในเวลาที่เหมาะสมและประสบความสำเร็จ และเพื่อปรับปรุง พัฒนา และรักษาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้ทันเวลาและประสบความสำเร็จ ความสามารถของ GSI Commerce และ Fanatics

ในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และความสามารถของ GSI Commerce ในการบูรณาการการเข้าซื้อกิจการของธุรกิจอื่นๆ ได้สำเร็จ รวมถึง Fanatics เงื่อนไขการปิดแต่ละเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อกิจการ Fanatics, Inc. จะเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ และประสิทธิภาพ

ของธุรกิจที่ได้มา ซึ่งรวมถึง Fanatics, Inc. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ GSI Commerce สามารถพบได้ในแบบฟอร์ม 10-K

ล่าสุด แบบฟอร์ม 10-Q และรายงานและคำชี้แจงอื่นๆ Royal Online V2 ที่ GSI Commerce ยื่นต่อ วินาที. GSI Commerce ขอปฏิเสธเจตนาหรือภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้โดยชัดแจ้ง แบบฟอร์ม 10-Q และรายงานและคำชี้แจงอื่นๆ ที่ GSI Commerce ยื่นต่อ SEC GSI Commerce ขอปฏิเสธเจตนาหรือภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้โดยชัดแจ้ง